Institutionen för informatik och media

Likavillkorsarbete vid informatik och media

Innehåll:

På institutionen för informatik och media bedrivs arbetet för lika villkor av en grupp där både anställda och studenter medverkar. Vi arbetar för att integrera likavillkorstankarna i institutionens dagliga verksamhet och tar gärna emot synpunkter på hur vi kontinuerligt kan realisera och förbättra detta arbete.

Om du vill uppmärksamma oss på brister i likabehandling på institutionen så kontakta institutionens likavillkorsombud.

Informatik och medias grupp för lika villkor

Fredrik Bengtsson, likavillkorsombud
Eva Karlsson
Vaia Doudaki
Studeranderepresentant, vakant

Jämställdhetsplan vid informatik och media

Jämställdhetsplan 2015, institutionen för informatik och media

Lika villkor

Bland de övergripande mål som formuleras för Uppsala universitet ingår att universitetet ska ha ett utbildningsutbud som är attraktivt för studenter oavsett kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk bakgrund, funktionshinder och ålder. Därutöver ska universitetet arbeta för jämlikhet, jämställdhet och mångfald samt öppenhet mot olika kulturer. Universitetet ska erbjuda förutsättningar för ett gott ledarskap och god arbetsmiljö för alla medarbetare och studenter.

Det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat arbete för lika villkor vid Uppsala universitet innehas av konsistoriet och rektor. Arbetet bedrivs utifrån universitetsövergripande Program för lika villkor (nytt fönster), Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (nytt fönster) och Handlingsplan för likabehandling av studenter 2014 (nytt fönster).

Vad är lika villkor?

Med lika villkor avses att studenter och anställda ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsöverskridande identitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder samt social bakgrund.

Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) definieras de så kallade sju likavillkorsgrunder enligt följande:

  • Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön
  • Etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande
  • Religion eller annan trosuppfattning: de stora världsreligionerna och åskådningar som t.ex. buddism, ateism och agnosticism
  • Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
  • Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning
  • Ålder: uppnådd levnadslängd.

Hantering av uppkomna trakasserier eller sexuella trakasserier

Vid Uppsala universitet råder nolltolerans mot alla former av diskriminering. Universitet har riktlinjer för hantering av eventuella trakasseriärenden. Riktlinjerna som gäller både studenter och anställda anger bl a hur den som upplever sig utsatt samt den som ansvarar för hantering av fallet bör gå tillväga för att lösa problemet. Läs mer om Uppsala universitets riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen (nytt fönster).

Rådet för lika villkor

Vid universitetet finns ett råd för lika villkor som utsetts av rektor. Rådet är rådgivande till rektor i universitetets övergripande strategiska arbete med lika villkor.

Innehållsansvarig: Fredrik Bengtsson