Blogg - Digital Innovation Gotland

Innehåll:

Blogginlägg med tankar kring aktuella aktiviteter inom DIG samt populärvetenskapliga publikationer. 

2020-05-06

Mobilt FoU-labb för sakernas internet på Gotland

Sakernas internet, eller Internet of Things, handlar om hur vi kan få små saker att prata med varandra över Internet. Typiska exempel är att små sensorer används ute i fält, till exempel för att mäta temperatur, fuktighet, vibrationer eller position. Gotland håller för närvarande på att bygga upp ett ”ötäckande” nät för sakernas internet med så kallad LoRa-teknik. LoRa står för Long Range. LoRa är en teknisk standard som möjliggör sensorer med upp till tio års batteritid, som dessutom kan prata över långa avstånd.

Gotland är en intressant plats i sammanhanget på grund av såväl infrastruktur, möjliga tillämpningsområden samt Gotlands avgränsade geografi som möjliggör mycket intressanta forskningsmöjligheter.

Arbetet inom forskningsprojektet Digital Innovation Gotland (DIG) har lett till att institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet nu etablerar ett mobilt labb för sakernas internet på Gotland. Labbet finansieras av UU innovation och Region Gotland. Labbet kommer inledningsvis att användas för att hålla nyttoinriktade workshops tillsammans med företag och offentlig förvaltning. Vi ser även att labbet kommer att gynna grundutbildningen, till exempel i systemvetarprogrammet och programmet för digital affärsutveckling. Ambitionen är att detta är startskottet för en mängd framtida aktiviteter kopplade till sakernas internet.

Det mobila labbet för sakernas internet på Gotland uppmärksammades i P4 Gotland idag, onsdagen 6 maj 2020. I inslagen berättar Jonas Sjöström, biträdande universitetslektor vid institutionen för informatik och media på Uppsala universitet, om det mobila labbet och samverkan mellan forskning och näringsliv.

Gotland satsar på sakernas internet, lyssna på inslaget i P4 Gotlands morgonnyheter, 6 maj 2020

Ett längre inslag om det mobila labbet för sakernas internet på Gotland kan du lyssna på i programmet Förmiddag i P4 Gotland, 6 maj 2020
 

2020-03-02

Vad är datadriven innovation?

Elin Uppström: Datadriven innovation är ett spännande koncept, sätter man ihop orden innovation och datadrivet ges intryck av att datadriven innovation innebär innovation som kommer från data istället för från mänskliga idéer eller inspiration. Det tycker jag är lite märkligt, även företag som är datadrivna i hög utsträckning såsom Google eller Amazon har ju människor som i hög utsträckning fortfarande avgör vilka data som ska samlas in, hur de ska analyseras och vad analyserna ska leda till.

Det krävs alltså personer med innovativa idéer även i ett datadrivet företag. Det krävs också att vissa förutsättningar är på plats för att data ska kunna generera värde för ett företag. En bra start är följande punkter kan bockas av när det gäller företagets data:

  • data är åtkomligt
  • det finns tillräckligt med data
  • du har användbar data
  • din data är förståelig
  • din data går att underhålla

Vad flera företag som är datadrivna har gemensamt är dessutom att man ger de anställda stora möjligheter att förverkliga innovativa idéer och att företagskulturen i sig strävar efter att vara innovativ. Man har alltså gjort innovation till en del av det dagliga arbetet.

Dock spelar såklart data en stor roll i hur ett datadrivet företag exempelvis kan skaffa sig konkurrensfördelar och vara innovativa. Ett datadrivet företag har viljan och kapaciteten att använda data för att veta mer och därmed skapa möjligheter att vara bättre i många olika aspekter. Ett exempel är förmågan att bemöta kunder på ett närmast personligt plan via olika kanaler, såväl digitala som fysiska. En möjliggörare för detta är just att företagen samlar in data om sina kunder och använder dessa för att skräddarsy rekommendationer och skapa personliga möten med sina kunder.

Datadrivna företag kan också karaktäriseras av att de hela tiden testar nya sätt att kommunicera med sina kunder, att de är villiga att komplettera mänskligt beslutsfattande med datadrivna insikter och rekommendationer och att de hanterar data från olika källor, såväl intern och extern data och även är beredda att analysera data även om värdet med analysen ännu är okänd.

Det finns många olika sätt för företag att vara datadrivna, och det är inte enbart företag som har som affärsidé att profitera på data genom att sälja den som är datadrivna. Andra exempel på mönster som kan användas för att skapa affärsvärde med data är att digitalisera produkter, exempelvis böcker som kan lyssnas på via prenumerationer eller läsas på digitala läsplattor. Att förstärka befintliga produkter med sensorer som kan samla in data som sedan kan användas för att förbättra underhåll eller produkten självt.

Ett sätt att testa och utveckla sina datadrivna affärsmodeller är att skissa dem med hjälp av olika verktyg, på workshopen fick deltagarna använda en modell, kallad Datadriven Business Model (DDBM) Innovation Blueprint[1]. Med hjälp av sex olika frågor är avsikten att hjälpa befintliga företag att skapa datadrivna affärsmodeller.

En workshop i datadriven innovation – låt din data göra nytta – anordnades av forskningsprojektet DIG i februari 2020. Elin Uppström var ledare och deltagare var såväl gotländska företag som studenter och personal vid institutionen för informatik och media på Campus Gotland, Uppsala universitet. 

Elin Uppström, universitetslektor på institutionen för informatik och media, Campus Gotland, Uppsala universitet.

[1] Data and Analytics: Data Driven Business Models: A Blueprint for Innovation (Brunlow et al., 2015).
 

2020-02-24

Workshop i datadriven innovation: låt din data göra nytta

Jag hade förra veckan äran att leda en workshop i datadriven innovation, som anordnades av forskningsprojektet DIG. Deltagare var såväl gotländska företag som studenter och personal vid institutionen för informatik och media på Campus Gotland.

Vad är egentligen digital innovation, hur ser en omnikanal kundresa ut och på vilka sätt kan företag vara datadrivna var några av de frågeställningar som diskuterades. Vi gjorde också flera olika gruppövningar kring vad företagens data skulle kunna användas till, hur en datadriven affärsmodell skulle kunna se ut och vilka förutsättningar som krävs för att använda företagens egen data för att innovera verksamheten.

En utmaning med att hålla en workshop i digital innovation är att utvecklingen går så snabbt och att mognaden hos olika företag, och därmed utmaningarna och möjligheterna ser så olika ut. Vissa har precis startat sin resa mot att bli mer datadrivna, eller än så länge enbart tänkt tanken, medan andra kommit en bra bit på väg mot att göra datadriven innovation en del av det dagliga arbetet.

Så såg det också ut för de företag som deltog på workshopen, där stämningen var mycket god och intresset starkt. Jag ser mycket fram emot att få följa exempelvis Lummelundagerottans resa mot att bli mer datadrivet. Intressant också att Svenska Spel kommit så långt på sin resa och att de representanter som deltog därifrån var villiga att dela med sig lite av sin kunskap.

Tack för en inspirerande förmiddag!

Elin Uppström, universitetslektor på institutionen för informatik och media, Campus Gotland, Uppsala universitet
 

2020-01-14

Om digitalisering: Att inte koka en ö

Samhället och människans tillvaro förändras kontinuerligt. De senaste årtiondena har digitaliseringen medfört stor förändring – även om det inte är något vi reflekterar över dagligen. Det något morbida uttrycket “som att koka en groda” ligger nära till hands. I det här fallet är det dock smygande förändringar i samhället det gäller. Dessa påverkar Gotlands invånare, företag, och offentliga förvaltning, som kontinuerligt förhåller sig till vad som sker i omvärlden.

Den digitala transformationen av samhället har under de tre senaste decennierna fundamentalt förändrat stora delar av hur vi som människor interagerar med varandra, såväl privat som professionellt. En viktig fråga är hur vi förhåller oss till dessa förändringar – de kan både betraktas som ett nödvändigt ont (“vi måste ju hänga med”) och som en fantastisk möjlighet (“vi kan utvecklas och ligga i framkant”).

Givet den accelererande teknikutvecklingen – den saktar inte av, snarare tvärtom – finns ingen anledning att tro att kommande decennier blir mindre drastiska. I nuläget sker stark utveckling inom områden som artificiell intelligens, sakernas internet och datadrivna tjänster. Denna utveckling (och det ännu okända) kommer säkerligen att starkt påverka individer, företag, offentlig sektor och samhället i stort framöver.

Gotland står väl rustat. Inte minst genom den stora bredbandssatsning som genomförts och den pågående satsningen på ett LoRa-nät för att möjliggöra sakernas Internet på hela ön. Infrastrukturen möjliggör kvalificerade digitala tjänster som kan skapa mycket värde framöver. Vidare återfinns på Gotland en mängd aktörer med kvalificerad digitaliseringskompetens, såväl bland företag som inom Uppsala universitet – Campus Gotland. Det finns dessutom en stark community-känsla och samverkanskultur som bör värnas och ytterligare stärkas. Denna manifesteras på otaliga sätt, inte minst genom det strategiska partnerskapet mellan Region Gotland och Uppsala universitet.

Ett gammalt talesätt säger att det är enkelt att förutse framtiden – det svåra är att ha rätt. Förutsägelser är ibland överdrivet positiva till ny teknik, t ex Alex Lewyts (VD för Lewyt Vacuum Cleaer Company) uttalande 1955 att kärnkraftsdrivna dammsugare antagligen kommer att vara en verklighet inom 10 år. Idag förefaller idén absurd. Andra är överdrivet skeptiska, t ex Steve Ballmer (koncernchef för Microsoft) som 2007 menade att det inte finns en chans att iPhone kommer att få någon betydelsefull marknadsandel. Med facit i hand har marknadsandelen varit ca 15% under lång tid, på en växande marknad för smartphones. iPhones koncept som plattform för appar från tredje part visade sig vara tongivande för mobiltelefonins utveckling.

Svårigheter att förutse framtiden är dock inget argument för att inte försöka. I en föränderlig omvärld är det viktigt att ständigt uppdatera kunskap, tjänster och processer för att fortsätta vara relevant och konkurrenskraftig. Framtiden är ett oskrivet blad. Vi skapar den till stor del själva genom vårt sätt att reflektera kring och driva förändring.

På en plats som Gotland verkar många små aktörer med stark entreprenörsanda. Det är komplicerat, särskilt för mindre företag, att förhålla sig till omvärlden och till den snabba tekniska utvecklingen. Här spelar samverkan en stor roll. Genom att dela kunskap och gemensamt arbeta med innovation förbättrar vi möjligheterna att framgångsrikt utveckla näringsliv och offentlig förvaltning. Vi skapar framtiden i samverkan. Vi ökar chansen att “ha rätt” om framtiden genom att dra nytta av varandras omvärldsbevakning och genom kloka samarbeten mellan företag, akademi och offentlig förvaltning. Potentialen är stor i gemensamma utvecklingsprojekt där praktik, forskning och utbildning sker i växelverkan.

Jag skriver detta i egenskap av projektledare för Digital Innovation Gotland (DIG), ett projekt finansierat av Tillväxtverket och Region Gotland. Vi kommer under våren att kommunicera ett flertal exempel på erfarenheter och lärdomar från ett antal samarbeten som initierats genom DIG-projektet. Vi vill på detta sätt stimulera till medvetenhet om hur vi på Gotland kan ligga i framkant vad gäller digitalisering. Alternativet är att oreflekterat och passivt “hänga med” – för att om ytterligare ett par decennier tvingas inse att vi, liksom den kokta grodan, inte förstått vad som pågår runtomkring oss.

Avslutningsvis vill jag i dessa tider av fake news poängtera att det är en faktoid att en groda inte märker att vattnet blir varmare och varmare. Grodan kommer att ta sig ur vattnet så fort det börjar bli obekvämt varmt. Jag överlåter till läsaren att bedöma vad detta har för innebörd för resonemanget i stort.

Jonas Sjöström, projektledare, Digital Innovation Gotland (DIG)
Docent i informationssystem vid Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet - Campus Gotland
 

2019-12-19

Glöggmingel och digital innovation

Årets sista aktivitet för Digital Innovation Gotland blev ett givande glöggmingel. Företag som under den gångna hösten deltagit i samtal angående digitalisering och digital innovation var inbjudna. De fick träffa varandra samt höra DIGs projektledningsgrupps förslag på aktiviteter med olika teman för att få möjlighet till samverkan och kunskapsutbyte under första halvan av 2020. 

Glöggmingel med Digital Innovation Gotland

2019-11-22

Digitalt gosedjur på besök

Digitalt hund på besök under DIGs
styrgruppsmöte.

Till dagens styrgruppsmöte var en mycket speciell gäst inbjuden, nämligen ett digitalt husdjur. Primärt används dessa inom socialförvaltningen för omvårdnad av patienter med demenssjukdom. Detta har blivit väl mottaget och uppskattat av de klienter som fått testa.

Samtliga deltagare på styrgruppsmötet fick möjlighet att klappa och gosa med husdjuret samtidigt som en representant från Region Gotland gav mer information om användning av digitala husdjur. Husdjuret reagerade på röster och vände huvudet mot den som pratade samt viftade på svansen och skällde vid beröring. Mycket intressant.

2019-10-18

Årets företagardag – stor succé för DIG

Årets företagardag på Gotland 17 oktober 2019 gav en fantastisk möjlighet för forskningsprojektet DIG att skapa nya kontakter och att marknadsföra projektets budskap. Förutom mässmonter med hundratals besökare och ett bejublat framträdande med omkring 120 åskådare genererade dagen flera intressenter att bjuda in till dialog angående fortsatt utveckling inom digitalisering och innovation. Ett lyckat event.

Välkomna till DIGs monter på Gotlands företagardag 2019.

Bejublat framträdande för drygt hundra intresserade åhörare.
Bord med DIG-godsaker där framträdandet hölls.
Förberedelser inför mässan på Gotlands företagardag 2019.

Gotlands företagardag 17 oktober 2019

2019-10-01

Marknadsföringsfokus

Nu är vi på god väg med att äntligen uppdatera en ny och fräschare webbsida som ett led i att fokusera på marknadsföring. Vi i projektledningsgruppen ser fram emot att uppdatera med det senaste inom DIG.