Årsmöte IM Alumn januari 2021

Alumnföreningen vid institutionen för informatik och media – IM Alumn – inbjuder samtliga medlemmar till årsmöte online onsdag den 13 januari 2021 klockan 16:15 via Zoom. Länk till mötet sänds till de medlemmar som anmält sig.

Anmäl dig senast 8 januari 2021 via e-post till alumn@im.uu.se

Agenda

 1. Öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av 2 justeringsmän, tillika rösträknare
 5. Fråga om årsmötet utlysts i enlighet med stadgarna
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Styrelsens årsredovisning för föregående kalenderår med verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
 8. Godkännande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning och beslut om styrelsens ansvarsfrihet
 9. Val av styrelse
 10. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 11. Val av minst en, högst två revisorer
 12. Val av valberedning om minst en och högst tre personer
 13. Behandling av inkomna motioner
 14. Valberedningens sammansättning
 15. Föreningens verksamhet och arbetsformer
 16. Övriga frågor
 17. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar
Christian Sandström, sekreterare IM Alumn